Chat with us, powered by LiveChat

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και ανταποκρινόμενη στους εκπαιδευτικούς της σκοπούς φρόντισε ώστε πριν η ΕΕ θέσει σε εφαρμογή τον Κανονισμό να υλοποιήσει πανελλαδικά εκπαιδεύσεις. Σε αυτές ανέλυσε σε βάθος το φλέγον θέμα της οργανωτικής, τεχνικής, νομικής και διαδικαστικής προσαρμογής των οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα με εξειδικευμένους εισηγητές σε θέματα που αφορούν στο «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. διαφοροποιήθηκε από τους άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και η ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται στη φιλοσοφία που διαπνέει την εκπαίδευσή της. Πηγάζει από τον τρόπο που προσεγγίζει τόσο το θέμα της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων όσο και τον εντοπισμό του διαφορετικού ρόλου που έχει το Υποκείμενο στο Δημόσιο τομέα σε αντιδιαστολή με τον Ιδιωτικό.

Στον ιδιωτικό τομέα το Υποκείμενο αντιμετωπίζεται ως πελάτης, δηλαδή ως το υποκείμενο που επισκέπτεται ένα κατάστημα για να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες.

Αντίθετα, στο δημόσιο τομέα αντιμετωπίζεται ως πολίτης, ως δηλαδή ο υπήκοος ενός κράτους με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή του την ιδιότητα.

H εταιρεία μας παρείχε και συνεχίζει να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα με δυναμικό χαρακτήρα που προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε Οργανισμού παρακολουθώντας την εξέλιξη της νομοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε κάθε εκπαίδευση φροντίζει ώστε:
– Να εντοπίζει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων μέσα από συναντήσεις και συνεντεύξεις
– Να κινείται στοχευμένα για την κάλυψη αυτών των αναγκών, αναλύοντας
περιπτώσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευόμενοι στο εργασιακό τους περιβάλλον μέσα από εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων (case studies).

H ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. υλοποίησε ημερίδες, 5ωρα, 6ωρα, 8ωρα και 24ωρα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις για DPO, συναντήσεις εργασίας (workshops) με στοχευμένη προσέγγιση πρακτικών παραδειγμάτων και εισαγωγικές ομιλίες. Επίσης, παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλυτικό πακέτο υποστηρικτικού υλικού (νομοθεσία, ερμηνευτικά κείμενα, σημειώσεις).
Ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία και με ενεργό τρόπο αποφάσισε να σταθεί στο πλευρό του εκπαιδευόμενου μέσα από την υπηρεσία του ΗelpDesk και της εξελισσόμενης γνωσιακής βάσης χάρη στην οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να θέτουν ερωτήματα για θέματα που εμπίπτουν στο ΓΚΠΔ και να λαμβάνουν απαντήσεις εντός 72 ωρών αλλά και να ανατρέχουν στη γνωσιακή βάση όπου με λέξεις κλειδιά, μπορούν να εντοπίζουν άρθρα σε σχέση με την αναζήτησή τους.
Επίσης, η ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε., έχοντας πολυετή εξειδίκευση σε ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και γνωρίζοντας σε βάθος τη λειτουργία, την οργάνωση και τις διαδικασίες που διέπουν τη Δημόσια διοίκηση έθεσε σε εφαρμογή την τεχνογνωσία της:
-Σε προγράμματα διαχείρισης δεδομένων (Data Management Planning) στις ΔΕΚΟ,
-Στο πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Ρύθμιση και Διαχείριση Δεδομένων για ΔΕΚΟ» που προσέφερε ένα συγκροτημένο πλαίσιο γνώσεων στους
εκπαιδευόμενους προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν, να διαχειριστούν και να ακολουθούν το ολοένα και αυξανόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στα δεδομένα που λαμβάνουν και διαχειρίζονται.

Helpdesk

Πρόκειται για μια πλατφόρμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία είναι φιλική προς το χρήστη και διαθέτει γνωσιακή βάση με πλούσιο υλικό και συχνές ερωτήσεις απαντήσεις, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις εκπαιδεύσεις που έχει πραγματοποιήσει το ΚΕΚ σε ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Ο κάθε εκπαιδευόμενος με χρήση προσωπικών κωδικών μπορεί να θέτει και ο ίδιος ερωτήματα που αφορούν στον Γ.Κ.Π.Δ. και να λαμβάνει άμεσα τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Συνάντηση εργασίας

Η ΚΕΚ ΕΛΤΑ ΑΕ υλοποιεί συναντήσει εργασίας (workshops) σε εξειδικευμένα στελέχη (8-10 άτομα) προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος τα θέματα που αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα σε σχέση με τον νέο Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ) (GDPR).

Aπευθύνεται σε εργαζόμενους που χειρίζονται υποθέσεις/εργασίες άμεσα συνδεδεμένες με το ΓΚΠΔ, οι οποίοι έχουν ήδη προηγούμενη γνώση βασικών εννοιών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, βασίζεται σε μελέτες περίπτωσης που σχετίζονται με τη λειτουργία του οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο πρόκειται να γίνει χειρισμός εγγράφων που οι εργαζόμενοι του οργανισμού επεξεργάζονται κατά την εργασία τους και χρήζουν συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ.

Συμμόρφωση

Η ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαδικασία της συμμόρφωσης στο ΓΚΠΔ με:

-Χαρτογράφηση της υφιστάμενης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο μετά από συνεντεύξεις με τους υπαλλήλους του οργανισμού (Analytical Data Mapping, Gap Analysis κ.λπ.)

-Υλοποίηση πλάνου συμμόρφωσης με προτάσεις για νομικά, οργανωτικά (σύνταξη προτύπων διατυπώσεων για ενημερώσεις υποκειμένων, έντυπα συγκατάθεσης, συμβάσεις πελατών, πολιτικών κ.λπ.) και τεχνικά μέτρα (διαδικασίες διαχείρισης, αναφορές ελέγχου κ.λπ.)

-Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος σύγχρονων εφαρμογών κεντρικής ενοποιημένης διαχείρισης χρηστών (Identity Management Server) με δυνατότητα μοναδικού τρόπου αυθεντικοποίησης στις εφαρμογές (Single Sign On). Τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας κεντρικού μητρώου χρηστών για όλες τις εφαρμογές και σύνδεση μαζί τους μέσω γνωστών πρωτοκόλλων όπως το OAUTH2 και SAML2 και έχουν δυνατότητες πολυκαναλικής αυθεντικοποίησης πολλαπλών επιπέδων (multifactor authentication) καθώς και κρυπτογράφηση στην διαδικασία εισόδου που ενισχύουν την ασφάλεια στα δεδομένα των χρηστών.

8ωρη εκπαίδευση

(Δείτε πιο κάτω πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

24ωρη εκπαίδευση

(Δείτε πιο κάτω πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

8ωρη & 24ωρη Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση για το Γενικό Κανονισμό περιλαμβάνει:

– τα βασικά σημεία του Γενικού Κανονισμού (αρχές, νόμιμη βάση, δικαιώματα υποκειμένου, προσβολές, ευθύνη, πλαίσιο διακυβέρνησης, υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων κλπ)

– πρακτικές ασκήσεις σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού (κατάρτιση έκθεσης αντικτύπου, ροών δεδομένων, εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων κλπ) και

– τεχνικές ασκήσεις σε σχέση με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο κάθε οργανισμός σε σχέση με τη συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (π.χ. αναλύονται οι διατάξεις του υπάρχοντος σχεδίου νόμου) και παρέχει αναλυτικό πακέτο υποστηρικτικού υλικού (νομοθεσία, ερμηνευτικά κείμενα, σημειώσεις).

Στελέχη ΔΕΚΟ και ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα ή καλούνται να έχουν το ρόλο του Data Protection Officer.

Το πρόγραμμα κατάρτισης δύναται να προσαρμοστεί στις ανάγκες του εκάστοτε φορέα και να πραγματοποιηθεί σε οχτώ (8) ή σε είκοσι-τέσσερις (24) εκπαιδευτικές ώρες

Το κόστος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι:
– 8ωρο: 80 € ανά άτομο
– 24ωρο: 420 € ανά άτομο

Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Το Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΤΑ. διαθέτει δίκτυο 12 αιθουσών διδασκαλίας πανελλαδικά με σύγχρονο εξοπλισμό, βιβλιοθήκη καθώς και τεχνολογική υποδομή e-learning (ασύγχρονη και σύγχρονη με 3 web/virtual αίθουσες, 60 LapTop, 250 web κάμερες και ακουστικά) για καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ομιλίες, ημερίδες κ.α.

Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων.

– Δημήτρης Παπαναγιωτάκης
GCHQ Certified MSc in Cyber Security – DPO Instructor

– Bασίλης Βασιλόπουλος
DPO ΕΡΤ Α.Ε.

Οι εκπαιδευτές μας

Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι στελέχη του ΕΛΤΑ, πανεπιστημιακοί, εξειδικευμένοι επιστήμονες, καταξιωμένοι εισηγητές και σύμβουλοι από την αγορά με μεγάλη εμπειρία επαγγελματική και εκπαιδευτική σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

  • ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ
    ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

    LLB, LLM, MSc, PhD Δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

    GCHQ Certified MSc in Cyber Security – DPO Instructor

Αίθουσες Διδασκαλίας

Δήλωσε Συμμετοχή

Για πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινές 10-12 στα τηλ: 210-3385894 & 2310 656503 ή συμπληρώστε την κάτωθι αίτηση συμμετοχής και εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας

Για πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινές 10-12 στα τηλ: 210-3385894 & 2310 656503 ή συμπληρώστε την κάτωθι αίτηση συμμετοχής και εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας

Related Projects
X