Chat with us, powered by LiveChat

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΚΕΚ ΕΛΤΑ σχεδίασε και δημιούργησε πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών Φορέωντου ιδιωτικού και δημοσίου τομέασχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 3691/2008όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 4557/2018γιατην Πρόληψη και Καταστολή των αδικημάτων της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας ο οποίος ενσωματώνει την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία στην Ελληνική έννομη τάξη.

ΣΚΟΠΟΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης συνδυάζει μια εφαρμοσμένη προσέγγιση με μια ολοκληρωμένη θεωρητική ανάλυση του θέματος, έτσι ώστε στελέχη διαφορετικών βαθμίδων να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τηνεργασία τους στο νέο πλαίσιο που θέτουν το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι σχετικές εφαρμοστικές αποφάσεις των εποπτικών και ελεγκτικών Αρχών της Χώρας.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει εστιασμένες επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που χρειάζεται το προσωπικό των Φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων ύποπτων συναλλαγών, μεθόδων πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ).

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, μετά την παρακολούθηση,οι εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί:

Α. Επίπεδο Γνώσεων
– Να γνωρίζουν το πλήρες εύρος των γενικών εννοιών του ΞΧ και ΧΤ, του θεσμικού πλαισίου και να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία επαγρύπνησης κατά τη διεκπεραίωση συναλλαγών (ενδεικτική τυπολογία ασυνηθών /υπόπτων συναλλαγών).
– Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις λόγω παράλειψης δήλωσης ύποπτης συναλλαγής και της παραβίασης της εχεμύθειας.

Β. Επίπεδο Δεξιοτήτων
– Να χειρίζονται με αποτελεσματικότητα και ευθύνη τα μέτρα δέουσας επιμέλειας των πελατών.
– Να ανιχνεύουν και να ελέγχουν τις πιθανές διαδρομές ΞΧ και ΧΤ και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα προκειμένου και να αποφεύγουν την χρησιμοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Γ. Επίπεδο Ικανοτήτων
– Να δημιουργούν, ως εκ της θέσης τους, κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε εμπλοκή του Φορέα σε παράνομες δραστηριότητες, η οποία μπορεί να κλονίσει τη φερεγγυότητα, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του.
– Να διενεργούν τις συναλλαγές σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους κινδύνους.

Το πρόγραμμα έχει δυναμικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο παρέχοντας συγκεντρωμένο και ολοκληρωμένο υλικό στους εκπαιδευόμενους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΟΜΗ

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος που αναρτάταιστην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (internet) περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
– Νομοθεσία
– Ερμηνευτικά κείμενα/οδηγίες
– Τυπολογία ύποπτων συναλλαγών
– Θεματικό Τεστ
– Συμμετοχή στο Forum.

Το πρόγραμμα κατάρτισης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις συμμετοχές. Δύναται να εκτελεστεί σε αίθουσα ή μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης(ισοδύναμοαίθουσας)που υλοποιείται στον ελεύθερο χρόνο, ως εξής:

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού.
Διενέργεια εξειδικευμένου θεματικού και τελικού test για την ασφαλή εκτίμηση της αφομοίωσης της ύλης του προγράμματος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε υπαλλήλους ΦορέωντουΙδιωτικού και Δημοσίου Τομέα οι οποίοι διαχειρίζονται χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο του οικείου νόμου.

ΚΟΣΤΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εκπαίδευση παρέχεται στην ανταγωνιστικότερη τιμή της αγοράς και διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το πλήθος των τμημάτων, το συνολικό αριθμό των εκπαιδευόμενων και τον τόπο διεξαγωγής.

Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και μπορεί το ΚΕΚ ΕΛΤΑ να σας καθοδηγήσει στην ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Σε αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΛΤΑ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

2. Μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με χρήση προσωπικών κωδικών, προσφέροντας μεγάλη δυνατότητα γεωγραφικής κάλυψης χωρίς ανάγκη μετακινήσεων.

3. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων.

Related Projects
X