ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το ΚΕΚ ΕΛΤΑ σχεδίασε και δημιούργησε πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών ΔΕΚΟ στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) έχοντας ως στόχο να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης σε σχέση με το φλέγον θέμα της οργανωτικής, τεχνικής, νομικής και διαδικαστικής προσαρμογής των οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα στο νέο αυτό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η κατάρτιση που προσφέρει το ΚΕΚ ΕΛΤΑ συνδυάζει μια εφαρμοσμένη προσέγγιση με μια ολοκληρωμένη θεωρητική ανάλυση του θέματος, έτσι ώστε στελέχη διαφορετικών βαθμίδων να είναι σε θέση να προσαρμόσουν την εργασία τους στο νέο πλαίσιο που θέτει ο Γενικός Κανονισμός.

Η εκπαίδευση για το Γενικό Κανονισμό περιλαμβάνει:

– τα βασικά σημεία του Γενικού Κανονισμού (αρχές, νόμιμη βάση, δικαιώματα υποκειμένου, προσβολές, ευθύνη, πλαίσιο διακυβέρνησης, υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων κλπ)

– πρακτικές ασκήσεις σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού (κατάρτιση έκθεσης αντικτύπου, ροών δεδομένων, εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων κλπ) και

– τεχνικές ασκήσεις σε σχέση με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο κάθε οργανισμός σε σχέση με τη συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Το πρόγραμμα έχει δυναμικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (π.χ. αναλύονται οι διατάξεις του υπάρχοντος σχεδίου νόμου) παρέχοντας συγκεντρωμένο και ολοκληρωμένο υλικό στους εκπαιδευόμενους.

Το σύνολο των προγραμμάτων διαχείρισης πληροφορίας των ΚΕΚ ΕΛΤΑ περιλαμβάνουν αναλυτικό πακέτο υποστηρικτικού υλικού (νομοθεσία, ερμηνευτικά κείμενα, σημειώσεις) καθώς και σημεία υποστήριξης (help desk) των εκπαιδευομένων.

Εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο των καταρτίσεων που πραγματοποιεί το ΚΕΚ ΕΛΤΑ στον τομέα του σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων (Data Management Planning) στις ΔΕΚΟ. Τα προγράμματα αυτά εκτός από την κατάρτιση σε θέματα του Γενικού Κανονισμού, περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης σε θέματα περαιτέρω χρήσης και εκμετάλλευσης δεδομένων. Η κατηγορία εκπαιδεύσεων με θέμα «Ρύθμιση και Διαχείριση Δεδομένων για ΔΕΚΟ» που προσφέρει το ΚΕΚ ΕΛΤΑ, παρέχει ένα συγκροτημένο πλαίσιο γνώσης στους εκπαιδευόμενους προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν, να διαχειριστούν και να ακολουθούν το ολοένα και αυξανόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στα δεδομένα που λαμβάνουν και διαχειρίζονται. Περιλαμβάνει βασικές αρχές διαχείρισης δεδομένων, θέματα δημόσιας πληροφορίας, πρόσβασης στην πληροφορία, εμπιστευτικότητα και απόρρητο, ασφάλεια, πνευματική ιδιοκτησία και υποχρεώσεις διαφάνειας των οργανισμών.

Στελέχη ΔΕΚΟ και ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα ή καλούνται να έχουν το ρόλο του Data Protection Officer.

Η εκπαίδευση παρέχεται στην ανταγωνιστικότερη τιμή της αγοράς και διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το πλήθος των τμημάτων, το συνολικό αριθμό των εκπαιδευόμενων και τον τόπο διεξαγωγής.

Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σημαντική Παρατήρηση: Μέχρι σήμερα κανένας φορέας στην Ελλάδα δεν έχει διαπιστευτεί για να πιστοποιεί τα επαγγελματικά προσόντα/ δεξιότητες ενός DPO. Συνεπώς, οι προτεινόμενες πιστοποιήσεις DPO δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάμενων επίσημων ελληνικών πιστοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση ο Κανονισμός δε θέτει κάποια υποχρεωτική απαίτηση για πιστοποίηση του DPO, ούτε καν ενθαρρύνει ρητά σχετική πιστοποίηση σε προαιρετική βάση.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών στην αίθουσα και πραγματοποιείται σε τέσσερις ημέρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί πανελλαδικά.

Προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Το Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΤΑ. διαθέτει δίκτυο 12 αιθουσών διδασκαλίας πανελλαδικά με σύγχρονο εξοπλισμό, βιβλιοθήκη καθώς και τεχνολογική υποδομή e-learning (ασύγχρονη και σύγχρονη με 3 web/virtual αίθουσες, 60 LapTop, 250 web κάμερες και ακουστικά) για καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ομιλίες, ημερίδες κ.α.

Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι εκπαιδευτές μας

Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι στελέχη του ΕΛΤΑ, πανεπιστημιακοί, εξειδικευμένοι επιστήμονες, καταξιωμένοι εισηγητές και σύμβουλοι από την αγορά με μεγάλη εμπειρία επαγγελματική και εκπαιδευτική σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

  • ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ
    ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

    LLB, LLM, MSc, PhD Δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

    GCHQ Certified MSc in Cyber Security – DPO Instructor

Αίθουσες Διδασκαλίας

Δήλωσε Συμμετοχή

Για πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινές 10-12 στα τηλ: 210-3385894 & 2310 656503 ή συμπληρώστε την κάτωθι αίτηση συμμετοχής και εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας

Για πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινές 10-12 στα τηλ: 210-3385894 & 2310 656503 ή συμπληρώστε την κάτωθι αίτηση συμμετοχής και εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας

Related Projects
X